Is Edziecko Down?

eDziecko.pl - Serwis Dla Rodziców o Ci±¿y, Porodzie, Zdrowiu, Wychowaniu, Karmieniu i Pielêgnacji dzieci. Ponad 3.000 porad lekarzy i specjalistów, Praktyczne Informacje i Porady.

I have a problem with edziecko.pl

Are you having issues? Provide feedback to Edziecko by selecting the option you are having issues with.


edziecko.pl problems reported in the last 24 hours

24 hour clock

Most reported problems

Edziecko.pl Server Status

Response Header
HTTP headers carry information about the client browser, the requested page and the server status
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 28 May 2023 21:12:32 GMT
Server: Apache
Location: https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
Content-Length: 249
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

DNS Records
DNS Resource Records associated with a hostname

The DNS is up.   We have tried pinging Edziecko.pl. There are no DNS Issues detected!

Type Name Value Class TTL
A edziecko.pl 80.252.0.135 IN 3595
NS edziecko.pl IN 86400
NS edziecko.pl IN 86400
Safety
HTTPS Encryption
HTTPS Encrypted.
Is Edziecko safe?
Yes Edziecko.pl is Safe according to Google Safe Browsing
Speed
Response Time
The website responded in 4.36 seconds.
Pagesize
The size of the HTML webpage is 65.01 kB.
Text compression
Webpage is Compressed: The filesize is 65.01 kB.

How to Solve Edziecko.pl Down or Outage Issues

We have tried pinging Edziecko.pl using our servers and the Edziecko.pl server responded on time, indicating that there are no current Edziecko.pl problems today.

If Edziecko.pl is down for you too, the server might be overloaded or unreachable because of network problems, outages or a website maintenance is in progress.

If Edziecko.pl is UP for us but you cannot access it, try these solutions:

  1. Do a full Browser refresh of the site holding down CTRL + F5 keys at the same time on your browser
  2. Clear Your browser Cookies and Cache
  3. Fix DNS problems by Clearing your local DNS cache to make sure that you grab the most recent cache that your ISP has

Edziecko.pl Location Map

  • City Warsaw

  • Region Mazovia

  • Country Poland
Warsaw latitude: 52.2296 longitude: 21.0067

Edziecko not working? Report a problem you're having


Site Excerpt

Edziecko.pl Site is Down, Is Edziecko Down?
Site description
eDziecko.pl - Serwis Dla Rodziców o Ci±¿y, Porodzie, Zdrowiu, Wychowaniu, Karmieniu i Pielêgnacji dzieci. Ponad 3.000 porad lekarzy i specjalistów, Praktyczne Informacje i Porady.
Headings
eDziecko.pl - Ci±¿a, Poród, Zdrowie i Wychowanie Dzieci Strój 13-latki wywo³a³ awanturê na pla¿y. "Znokautujê ciê, nie chcê, by mój 4-letni syn na to patrzy³"Urodzi³a dziecko, gdy mia³a tylko piêæ lat. Najm³odsza matka ¶wiata ukry³a to¿samo¶æ ojca niemowlêciaHoney Boo by³a dzieciêc± gwiazd±. Teraz doros³a. W³a¶nie skoñczy³a szko³ê. Jak siê zmieni³a? Rzadziej nosi makija¿To quiz o zawodach, ale o komplet punktów nie jest ³atwo. Poradzisz sobie?Mama spojrza³a na noworodka i od razu wiedzia³a, ¿e co¶ jest nie tak. "Nie p³aka³o i dziwnie oddycha³o"Magiczny moment w ¿yciu dziecka. "Disneyland za 6 dolarów". Dostêpny w ka¿dym mie¶cie"Czy jestem okropnym rodzicem? Gdy urodzi³o siê drugie dziecko, odkocha³am siê w pierwszym. Dra¿ni mnie"Bovska o staraniach o dziecko i procedurze in-vitro: "Mo¿e nigdy nie bêdê mam±"Ksi±dz po raz kolejny wywo³a³ burzê w sieci. Rodzice oberwali. "Ile pieluch zmieni³ ksi±dz w swoim ¿yciu?"Rodzice chcieli unowocze¶niæ jedno z imion. RJP krótko: ta forma nie jest odpowiednia dla dziecka p³ci mêskiej. In vitroForum - Dla staraj±cych siêCi±¿a miesi±c po miesi±cu - kalendarzForum - Ci±¿a i poródPierwszy rok ¿ycia dziecka - kalendarzForum - Niemowlê¯ywienie niemowlêcia. Zwróæ uwagê na te witaminy i sk³adniki mineralneRozwój dzieckaForum - Ma³e dzieckoWychowanie dziecka Przed ci±¿±Ci±¿a i poródNiemowlêMa³e dzieckoPrzedszkolakStarsze dzieckoKatarzyna Ole¶Ewa Mi¶ko-W±sowskaMalwina OkrzesikEwa Ulrich-Zaleska Po³o¿naPediatraKonsultantka laktacyjnaPsychologPsychoterapeutka
Keywords
edziecko pl dla rodzic w ci a poród zdrowie i wychowanie dzieci
ISO-Lang
pl


Contact Edziecko on Social MediaRecently Checked
checked 4 seconds ago
checked 8 seconds ago
checked 14 seconds ago
checked 14 seconds ago
checked 14 seconds ago